Energie en klimaat


Het langetermijndoel van de chemiesector is concurrerend blijven. Verdergaande verduurzaming is daar onlosmakelijk mee verbonden. De sector ziet in dat zij niet alleen concurrerend moet blijven ondanks voortgaande verduurzaming, maar dat ook kan blijven dankzij verduurzaming. Een goede balans is daarbij cruciaal.

Met de Routekaart 2030 heeft de chemiesector laten zien een belangrijke sleutel in handen te hebben om een substantiële bijdrage te leveren aan verduurzaming en CO2-reductie. Tot 2030 wil de chemische industrie tot 40% broeikasgasreductie realiseren, gerekend vanaf 2005.

De VNCI hanteert daarbij 6 hoofdroutes:

  • Energie-efficiëntie
  • Inzet van duurzame energie
  • Sluiten van de materiaalketen
  • Inzet van hernieuwbare grondstoffen
  • CO2-opslag en -gebruik
  • Broeikasgasreductie via duurzame producten in de keten

VNCI verheugd over rapport ‘Biomassa 2030’

In 2016 hebben de ministeries van Economische Zaken en Infrastructuur en Milieu het rapport ‘Biomassa 2030, strategische visie voor de inzet van biomassa op weg naar 2030’ naar de Tweede Kamer gestuurd. De VNCI stelt verheugd vast dat de Nederlandse overheid met deze visie een brug slaat van het tot nu toe door energietoepassingen gedomineerde klimaatbeleid - zoals bij- en meestook van biomassa voor energiecentrales - naar de inzet van biomassa voor de productie van materialen.

CO2-reductie

De VNCI onderschrijft het standpunt in de visie dat Europa het klimaatbeleid moet sturen op één parameter, namelijk CO2-reductie, zodat geïntegreerd beleid mogelijk wordt voor hernieuwbare energie, klimaat en materialen. De VNCI heeft sinds het uitbrengen van haar ‘Routekaart 2030’ consequent bepleit dat het kosteneffectief reduceren van broeikasgassen betekent dat over de volle breedte mogelijkheden worden benut.

Volgens de visie bieden groene chemie en materialen grote economische kansen voor de Nederlandse economie en kunnen ze bijdragen aan het vervangen van fossiele door hernieuwbare grondstoffen en aan het beduidend kosteneffectiever reduceren van CO2–emissies. Het gaat daarbij om onder meer biomassa voor biobased bouwstenen voor de productie van chemicaliën en kunststoffen, biobrandstoffen voor lucht- en scheepvaart en voor het opwekken van hoge temperatuur warmte (stoom) voor de industrie. Er zijn in de markt concrete mogelijkheden voor investeringen op deze terreinen.

De bewindslieden stellen concrete acties van overheid en belanghebbende groepen in het vooruitzicht om de komende vijf jaar de kansen te realiseren voor de Nederlandse industrie die in deze visie gesignaleerd worden. Genoemd worden onder meer stimulerende wet- en regelgeving, slimme marktprikkels, investeringen in productiecapaciteit voor geavanceerde biobrandstoffen, chemie en materialen (‘first of a kind’-fabrieken) en een langjarig innovatieprogramma.

De VNCI ondersteunt deze strategische visie en zal in de komende aangekondigde dialogen zich inzetten om dit verder te concretiseren.

Lees hier het gehele rapport ‘Biomassa 2030, strategische visie voor de inzet van biomassa op weg naar 2030’.