Energie-efficiëntie


De chemiesector in Nederland is samen met de overheid al jaren bezig de energie-efficiëntie binnen de sector te vergroten. De meeste VNCI-leden nemen deel aan de energieconvenanten MeerJarenAfspraken 3 (MJA3) of Meerjarenafspraken EnergieEfficientie (MEE). Bedrijven hebben ook binnen het eigen concern doelstellingen geformuleerd op het gebied van energie-efficiëntie en/of broeikasgasreductie.

Het SER Energieakkoord en andere doelstellingen op het gebied van broeikasgasreductie leggen een vrij eenzijdige focus op energiebesparing en de inzet van duurzame energiebronnen. Potentiële winst door de inzet van chemische recycling en hernieuwbare grondstoffen dreigt daardoor onbenut te blijven. De VNCI sprak zich er in de voorbereiding naar het Energierapport ‘Transitie naar duurzaam’ al voor uit om deze goede opties tegen lage kosten mee te nemen. De VNCI wil in 2030 15% hernieuwbare grondstoffen inzetten en 10% chemische gerecyclede grondstoffen.

Zowel de Commissie Corbey met haar advies ‘Naar duurzame bio-economie’ als de ambtelijke visie ‘Biomassa 2030’ onderschrijft het nut van stimulering van de inzet van hernieuwbare grondstoffen voor een kosteneffectief klimaatbeleid.

Productie chemische industrie

De grafiek laat zien hoe de productie zich sinds 1990 heeft ontwikkeld, geïndexeerd naar 2010 (=100) en hoe de CO2eq uitstoot van de sector zich heeft ontwikkeld, geïndexeerd naar 2010 (=100). Hoewel de productie flink is gestegen, is de uitstoot van broeikasgassen uitgedrukt in CO2equivalenten over diezelfde periode fors afgenomen. Verder toont de grafiek dat naast de eigen proces-efficiëntie besparing in de productketen een belangrijke bijdrage levert aan verdere verduurzaming. Dit wordt door de Routekaart Chemie 2012-2030 bevestigd.

Ratio CO2 eq. en productie chemische industrie

bron CBS

 

Energiebesparing

Onderstaande grafieken laten de resultaten zien van de chemiebedrijven die deelnemen aan het MJA3 en MEE convenant. In beide figuren is weergegeven hoeveel energiebesparing (als percentage van het energiegebruik) per jaar gerealiseerd is. Per jaar is daarbij zowel aangegeven hoeveel bespaard is in de eigen procesvoering (de zogenaamde proces efficiëntie) als hoeveel gerealiseerd is door de som van proces efficiëntie en de door de chemiebedrijven gerealiseerde besparing in de productketen. Voorbeelden van besparing in de productketen zijn het ontwikkelen en op de markt brengen van lichtere of beter isolerende materialen die leiden tot minder uitstoot in verkeer of zuinigere huizen en apparaten.

MEE Chemie versus gemiddelde (energiebesparing (% energieverbruik)

Bron: Resultatenbrochure van Ministeries EZ en I&M aan TK

 

MJA3 Chemie versus gemiddelde (energiebesparing (% energieverbruik))

Bron: Resultatenbrochure van Ministeries EZ en I&M aan TK