Ronde Tafel/clusterversterking


De VNCI kijkt tevreden terug op het vierde Rondetafelgesprek met het ministerie van Economische Zaken in februari 2017 bij AkzoNobel in Delfzijl. Deze jaarlijkse 'chemietafel' is in 2013 opgezet om de mogelijkheden te verkennen voor versterking van de concurrentiepositie van de Nederlandse chemische industrie. Dit naar aanleiding van het toenemende gebrek aan internationaal gelijkwaardige concurrentieposities in energie en grondstoffen.

Gezien de opgave om te vergroenen, verwelkomt de chemie het voornemen van de regering om het klimaatbeleid te sturen op CO2-reductie, in de hoop dat dit wordt doorgevoerd in alle beleidsinstrumenten. In dit verband is gesproken over het belang van investeringen in doorbraaktechnologieën, biomassa voor materialen en infrastructurele voorzieningen voor het realiseren van onder meer elektrificatie van de productie en uitkoppeling van restwarmte. Hierbij is de noodzaak onderstreept van samenwerking tussen bedrijven en centrale en decentrale overheden om vernieuwingen te realiseren op basis van een realistische investeringsagenda, ondersteund door een investeringsbank.

De minister reageerde positief op de wens vanuit de industrie om de Rondetafel gesprekken te continueren en gaf aan zijn ambtsopvolger te adviseren hiermee door te gaan.

Fotografie: Ronny Benjamins

Versterking chemieclusters

De VNCI is actief betrokken bij alle chemieclusters in het kader van clusterversterking. Zo is een bijeenkomst georganiseerd met alle clusters, die tevens input was voor de energiedialoog en energieagenda. In 2016 startte ‘Pieken in het Noorden’, een functioneel samenwerkingsverband tussen nationale en regionale spelers uit de innovatie infrastructuur waarbij de VNCI betrokken is. Hiermee wordt een slimme, flexibele innovatiestructuur voor het chemische en energie-MKB aangeboden.

De VNCI droeg inhoudelijk bij aan het tot stand brengen van het Actieplan Versterking Industriecluster Rotterdam/Moerdijk. Rondom reststromen en warmte wordt in alle chemieclusters aan projecten gewerkt. Ter ondersteuning hiervan is de Energietransitie financieringsfaciliteit (ETFF) opgericht. De VNCI was hierbij betrokken. Zowel in Rotterdam als in Chemelot zijn cluster commissarissen aangesteld om de strategische visies die in 2016 gepresenteerd zijn tot uitvoer te brengen.