Routekaart 2050


Als vervolg op de Routekaart 2030 hebben Ecofys en Berenschot van VNCI de opdracht gekregen om een Routekaart 2050 op te stellen. Deze moet inzichtelijk maken hoe de chemische industrie in Nederland tot 80/95% broeikasgasreductie kan komen in 2050 (t.o.v. 1990).

Voor het opstellen van deze Routekaart werken de VNCI en de Topsector Chemie de komende maanden nauw samen met de chemieclusters en de trajecten ‘energie-intensieve industrie’ bij VNO-NCW en VEMW. Onder andere de chemieclusters kwamen de afgelopen periode al naar buiten met visietrajecten. De Routekaart zal voortbouwen op de recente Nederlandse en internationale rapporten en toespitsen op de specifieke mogelijkheden van de chemische industrie in Nederland.

De routekaart moet resulteren in

  • Een kwantificatie van het aanwezige potentieel in de Nederlandse chemie om bij te dragen aan een drastische reductie van de broeikasgasemissies in Nederland in 2050. De Routekaart draagt daarmee bij aan realistische verwachtingen rond de rol van de chemie in de energie- en lowcarbon-transitie.
  • Gedegen analyse voor beleidsmakers om voor de chemie relevante beleidskeuzes te maken.
  • Een leidraad om de innovatieagenda van de chemiesector in Nederland een vernieuwde impuls en focus te geven.