Actielijn 3


Bijdrage aan welzijn en welvaart

De VNCI heeft met de partijen die samenwerken in de Topsector Chemie (industrie, overheid, kennisinstellingen en wetenschap), het Streefbeeld 2030 ontwikkeld. Dit is een ambitieus maar haalbaar beeld van de chemische sector in 2030. Ambitieuze vernieuwing, kostenreductie en verduurzaming staan centraal in dit perspectief. De beoogde ontwikkeling heeft niet alleen positieve gevolgen voor de sector zelf maar ook voor de maatschappelijke transitie naar een low carbon [emission], high quality of life en circulaire economie. Aandachtspunten zijn bijvoorbeeld het krijgen en houden van voldoende goed gekwalificeerd personeel, of duurzame inzetbaarheid ervan.

Duurzaam produceren betekent niet alleen dat we zuinig omspringen met materiële zaken zoals grondstoffen en energie, maar ook dat we investeren in ons personeel. Een medewerker die over de juiste kennis en kunde beschikt, zich goed voelt en gezond is, zal zijn werk efficiënter en langer beoefenen. We moeten er daarom voor zorgen dat ons personeel duurzaam inzetbaar is. De rol van de chemie bij de verduurzaming van de samenleving duidelijk maken en transparantie betrachten over veiligheid, risico’s en chemische stoffen. Daarmee komen we tegemoet aan verwachtingen van en zorgen over de chemische industrie die in de maatschappij leven. 

Perspectief tot 2050

Zowel het Streefbeeld als de Routekaart Chemie heeft een tijdshorizon tot 2030. Stakeholders zijn intussen al benieuwd naar het perspectief voorbij dat jaartal. De toekomstige duurzaamheidsagenda zal dan ook een doorkijk bevatten naar de periode 2030-2050. Daarvoor bekijkt de VNCI aan welke (Europese en wereldwijde) programma’s zij een bijdrage kan leveren. De VNCI zal haar drie duurzaamheidslijnen afstemmen op de activiteiten die Cefic op Europees niveau vaststelt. Eén van de voor de hand liggende programma’s om te betrekken bij het invullen van de actielijnen zijn de duurzaamheidsdoelen van de Verenigde Naties voor 2030 UN-SDG’s.