Veiligheid, Gezondheid en Milieu


Met Responsible Care committeren de leden van de VNCI zich om te streven naar continue verbetering van hun prestaties op het gebied van veiligheid, gezondheid, milieu, en security. We hebben als sector de ambitie om hierin te willen excelleren. De VNCI ondersteunt haar leden hierbij en heeft in 2016 weer een groot aantal acties ondernomen, veelal samen met haar leden en andere stakeholders. Hierbij past ook dat de sector open en helder wil rapporteren over haar prestaties. Veilig en gezond werken vraagt onder meer de juiste (wettelijke) afspraken, informatie- en kennisdeling. Ook leiderschap en uitwisseling van goede praktijken tussen bedrijven, overheid en kennisinstellingen zijn hierin erg belangrijk. 

Workshops

Het leren van elkaar op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu is een belangrijke kernwaarde binnen de sector. Daarom heeft de VNCI in 2016 opnieuw diverse workshops georganiseerd op het gebied van veilig en gezond werken. Zo was er aandacht voor het borgen van de integriteit van de procesinstallaties, waaronder ageing, waterveiligheid en het juiste gebruik van veiligheidsinformatiebladen en werkplekinstructiekaarten. Ook zijn 'best practices' beschikbaar gesteld aan de sector op het gebied van veilig spoorvervoer van gevaarlijke stoffen, mede naar aanleiding van onderzoek door de Onderzoeksraad voor Veiligheid. Ook de ontwikkelingen op het gebied van (cyber)security zijn actief onder de aandacht gebracht van de VNCI leden.

 

Ageing

Door de overheid is in 2017 tijdens BRZO inspecties extra aandacht geweest voor het aspect ageing. Sommige installaties in de procesindustrie zijn al vele jaren geleden gebouwd en inmiddels ingrijpend aangepast. Om kennis te delen heeft de VNCI is samenwerking met onder andere het RIVM en World Class Maintenance in 2016 een succesvolle workshop over het onderwerp ageing georganiseerd. Deze samenwerking is ook in 2017 voortgezet.

 

Pilot Waterveiligheid Botlek

VNCI heeft deelgenomen aan een studie van het Havenbedrijf Rotterdam in de Botlek. Doel van deze studie was om met betrokken partijen te onderzoeken op welke wijze de overstromingsrisico’s in de Botlek beheert kunnen blijven. Hieruit bleek dat de economische schade in geval van een overstroming veel groter is dan aanvankelijk gedacht. De gevolgen beperken zich niet alleen tot de overstroomde bedrijven en voorzieningen, maar ook tot bedrijven die wel droge voeten hebben gehouden. Dit komt doordat de bedrijfsactiviteiten van de verschillende (chemische) bedrijven in hoge mate met elkaar zijn verweven. Gebiedsgerichte maatregelen in de openbare ruimte zijn daarom veel effectiever en goedkoper dan maatregelen op individueel bedrijfsniveau.

Chemieloket

In de maatwerkaanpak regeldruk werkt de VNCI samen met overheden aan betere regelgeving en slimmere uitvoering van wet- en regelgeving. In het kader van deze maatwerkaanpak is begin 2016 het Chemieloket geopend. Bij dit loket kunnen ondernemers knelpunten en belemmeringen in de uitvoering van wet- en regelgeving melden, teneinde te komen met oplossingen.