Milieu


De chemische industrie heeft inmiddels een lange traditie als het gaat om het reduceren van emissies naar het milieu. In de jaren 90' zijn grote stappen voorwaarts gemaakt met het Convenant Chemische Industrie. Bedrijven werden gevraagd om op vrijwillige basis een bedrijfsmilieuplan op te stellen. Op sector niveau moest dit dan leiden tot het realiseren van reductiedoelstellingen voor een groot aantal parameters. Daarnaast bevatte de latere plannen ook maatregelen over zogenaamde verbredingsthema’s zoals milieuzorg, duurzame grondstoffen, duurzame logistiek. Thema’s die we nu aan duurzaamheid koppelen.

EMJV

Inmiddels rapporteren vrijwel alle chemiebedrijven de emissies van hun productielocaties via het zogenaamde Elektronisch Milieu Jaarverslag (EMJV). Indien de zogenaamde EPRTR drempels worden overschreden zorgt het ministerie van I&W ervoor dat deze informatie wordt doorgezet naar de Europese Unie. De VNCI maakt in het kader van haar Responsible Care programma ook gebruikt van de in het EMJV gerapporteerde emissies.

Milieudag

In 2016 organiseerde de VNCI opnieuw de Milieudag. Tijdens parallelle workshops passeerden veel milieuthema’s de revue. Zo gaven bedrijven aan dat de complexe milieuregelgeving hen dwingt veel energie te steken in naleving. Bij een vergunningaanvraag zijn veel partijen betrokken en er vindt een veelheid aan informatie-uitwisseling plaats.

Water emissies en opkomende stoffen

In 2016 was er veel aandacht voor opkomende stoffen. Stoffen die door de mens zijn vervaardigd, die in het oppervlaktewater worden aangetroffen en waarover nog onvoldoende gegevens bekend zijn. De drinkwaterproducenten maken zich hier zorgen over. Opkomende stoffen komen vanuit verschillende bronnen in het milieu terecht. Een deel van de stoffen is afkomstig vanuit het buitenland, een deel is afkomstig vanuit diffuse bronnen zoals het verkeer, de landbouw of stedelijk gebied. Een ander deel is afkomstig van afvalwaterlozingen.

Om partijen handvatten te bieden is samen met het Ministerie van I&W in 2016 een protocol ontwikkeld. In 2017 zal samen met het Ministerie gewerkt worden aan een nieuw landelijk beleid ten aanzien van deze opkomende stoffen. Tijdens de VNCI milieudag is door medewerkers van Rijkswaterstaat in een workshop het gebruik van de vernieuwde ABM-toets en de Emissie/Immissie toets uitgelegd. Deze instrumenten zijn nodig bij het aanvragen van een lozingsvergunning. Aan de hand van de uitkomst kan worden beoordeeld of lozing op milieuverantwoorde wijze kan plaatsvinden. Bij het vernieuwen van deze instrumenten heeft Rijkswaterstaat aan vertegenwoordigers van onder andere de chemische industrie gevraagd om als klankbordgroep te fungeren. 

Emissies naar de lucht

 

Emissies NEC-stoffen naar lucht in Ton (totale emissies VNCI)

De SO2-emissie van de chemie is in 2016 wederom gedaald. De daling wordt veroorzaakt door één bedrijf dat niet langer meer rapporteert. De reden hiervoor is dat het bedrijf dat deels chemie en deels raffinage activiteiten heeft. Wanneer de emissie van het chemiedeel worden meegerekend is de SO2 emissie stabiel.

De NOx emissie is licht gestegen. Dit wordt veroorzaakt door een bedrijf dat in voorgaande jaren een aanzienlijke lagere productie heeft gedraaid. De omvang van de productie was in 2016 weer op een “normaal” niveau. De uitstoot van vluchtige organische stoffen (VOS, niet zijnde methaan) is in 2016 verder gedaald. Een aantal bedrijven heeft door aanpassingen in hun installaties deze emissie weten te verkleinen. De emissie van ammoniak wordt door een zeer beperkt aantal bedrijven gedomineerd. Een van deze bedrijven rapporteert een stijging van de emissie die te maken heeft met wijzigingen in de fabriek. Op voorhand was bekend dat de uitstoot hierdoor eerst zou stijgen om in de toekomst weer (tot een lager niveau) te kunnen dalen. De uitstoot van fijnstof (< 10 micrometer) is niet weergegeven maar ligt al een aantal jaar op een niveau van 900 tot 1100 ton.

Water

Totaal watergebruik (inname, miljoen m3)

   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017 
productie-index (CBS, SBI 20)  100%   98%   104%   99%   99%   96%   104%   105% 
waterverbruik (inname)  2267   2246   1965   1757   1790   1562   1728   1731 
relatief waterverbruik (2010=100%;  gecorrigeerd voor productie-index)  100%   101%   84%   78%   80%   72%   73%   72% 

 

De emissies naar water vinden plaats door middel van de lozing van voorgezuiverd afvalwater. De emissie van totaal stikstof ligt rond 900 tot 1000 ton en is redelijk stabiel. Het CZV gehalte vertoond in 2016 een lichte stijging echter over een langere periode bekeken is sprake van een dalende trend. De uitstoot van totaal stikstof en CZV is een maat voor de uitstoot van milieubelastende stoffen. Industrieel gebruik van water is voor de chemische industrie van groot belang. Na een lichte daling in 2015 ligt het waterverbruik al een aantal jaar op een niveau van circa 1700 miljoen m3.