Security


Naast de “Safetypijlers” kent de chemische industrie ook verschillende “Securitypijlers”. Zo kent Nederland sinds 2005 een Alerteringssysteem Terrorisme-bestrijding (ATb). Een waarschuwingssysteem voor overheid en bedrijfsleven bij een verhoogde terroristische dreiging. Zodat er op tijd maatregelen getroffen kunnen worden. Om bij verhoogde terroristische dreiging extra maatregelen te kunnen treffen, heeft de (petro)chemische industrie in 2007 reeds afspraken gemaakt met de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV).

Security Management Systeem

Mede op basis van de RC security code stimuleert de VNCI dat haar leden beschikken over een Security Management Systeem. Dit systeem draagt bij aan een adequaat weerstandsvermogen tegen moedwillige verstoringen. Op basis van risico-assessments heeft de chemische industrie samen met de overheid scenario’s, bijbehorende beveiligingsplannen en maatregelen ontwikkeld. Deze zijn vastgelegd in een security-managementsysteem.

  • Momenteel beschikt ongeveer 75% van de VNCI leden over een (gedeeltelijke) security managementsysteem.

Nieuwe inzichten en ontwikkelingen zoals vitale processen en cybersecurity binnen de chemische industrie zijn opgenomen in een plan van aanpak. Bij het ontwikkelen van nieuwe maatregelen werkt de chemische industrie nauw samen met onder andere de diverse ministeries en kennisinstituten, zoals het RIVM en het Nationaal Cyber Security Centrum. Daarnaast is in samenwerking met Nationaal Cybersecurity Centrum (NCSC) een platform voor cybersecurity voor de (petro)chemie opgericht waar informatie-uitwisseling plaatsvindt.

De hiervoor genoemde acties en maatregelen sluiten uitstekend aan bij Internationale Security afspraken. die bijvoorbeeld in het kader van International Ship and Port facility Security Code (ISPS) en de Responsible Care Security code zijn afgesproken.

Workshop Security

Tenslotte heeft de VNCI in 2016 een workshop Security georganiseerd voor haar leden. Experts vanuit de chemische industrie en de overheid gingen in op recente ontwikkelingen. Onder leiding van ervaren securitymanagers uit de chemische industrie gingen de deelnemers van de workshop aan de slag in werksessies gericht op het uitwisselen van ervaringen en uitdiepen van het securitymanagementsysteem.

Security Management Systeem

(% sites)

De figuur hierboven geeft aan of een lidbedrijf (gedeeltelijk) beschikt over een Security Management Systeem (SMS). Gehanteerd volgens de 7 elementen (management practices) van de RC Security Code.