Veiligheid


De VNCI inventariseert al meer dan 10 jaar de arbeidsongevallen (letsel met meer dan een dag verzuim) bij haar leden. Deze zogenaamde LTI (Lost Time Injury*) gegevens gebruikt de VNCI om te laten zien hoe de chemische industrie presteert op het gebied van arbeidsveiligheid.

LTI (per miljoen gewerkte uren)

 

Betere regelgeving

De inspanning voor geactualiseerde veiligheidseisen op het gebied van gevaarlijke stoffen, heeft bijgedragen aan de aanpassing van de Europese veiligheidsregels (BRZO-regelgeving) en Nederlandse PGS-richtlijnen. Deze hebben ook betrekking op natuurlijke risico’s, zoals overstromingen. Binnen de EU is er een nieuw classificatiesysteem geïntroduceerd (CLP). Daarom moest ook de Europese Seveso Directive worden gewijzigd. De laatste versie, Seveso III, is Europese regelgeving die EU-lidstaten in hun nationale wetgeving moeten implementeren. In 2015 en 2016 is dit in Nederland gebeurd via actualisatie van de BRZO regelgeving, de Ministeriele Regeling Risico’s Zware Ongevallen (RRZO) en de Richtlijn PGS 6. De VNCI heeft na overleg met haar leden, samen met VNO-NCW inspraakreacties opgesteld op gepubliceerde ontwerpversies van het BRZO en het RRZO. Mede naar aanleiding hiervan heeft bijstelling van deze regelgeving plaatsgevonden.

PGS

In 2016 zijn de volgende PGS richtlijnen herzien:

 • PGS 6, 15 en 29 waarbij ook de VNCI intensief betrokken is geweest

 • Nog lopend waren in dit jaar de herziening van de PGS 14, 28, 30 en de afronding van de 31. Ook hier was de VNCI nadrukkelijk bij betrokken.

Insteek van de herzieningstrajecten was om onduidelijkheden in de bestaande richtlijnen weg te nemen en overbodige maatregelen te schrappen.

Procesveiligheid

Voor de chemische industrie is procesveiligheid van cruciaal belang. De bedrijven leveren grote inspanningen op het gebied van procesveiligheid. Organisaties die onder de BRZO regelgeving vallen moeten over een goedwerkend veiligheidsbeheerssysteem beschikken. Dit is een management systeem gericht op het in tact houden van de installaties zowel nu als op de langere termijn. Ook sociale aspecten (cultuur) spelen een belangrijke rol. Goed leiderschap is nodig op alle niveau’s van de organisatie.

Procesveiligheidsprestaties VNCI leden

De VNCI verzamelt via het Responsible Care programma gegevens over de prestaties op het gebied van procesveiligheid. Zo vragen we naar het aantal procesveiligheidsincidenten dat zich in een jaar per 200.000 gewerkte uren heeft voorgedaan, de zogenaamde Process Safety Incident Rate (PSIR).

 

Process Safety Incident Rate (PSIR)

Duurzame veiligheid 2030

In samenwerking met de betrokken ministeries, overheidsdiensten en aangesloten branches zijn we in 2016 gestart met een meerjarenagenda op het gebied van veiligheid. Daaruit is het programma ‘Duurzame veiligheid 2030’ ontwikkeld. Hierin werken industrie, wetenschap en overheid samen aan het doel om de veiligheid in de (petro)chemische sector in 2030 significant te hebben verbeterd. Het programma bestaat uit vijf roadmaps:

 • Duurzaam assetmanagement
 • Integrale uitvoering van beleid
 • Transparante en beveiligde sector
 • Ruimte voor (petro)chemieclusters
 • Hoogwaardiger kennissysteem.

Deze actielijnen gaan we in 2017 en 2018 verder uitwerken met concrete acties, al dan niet vastgelegd in zogenaamde safety deals. 

Veiligheid Voorop 2016

Via het Veiligheid Voorop-programma wil de VNCI samen met andere branches in de chemieketen de veiligheidscultuur en veiligheidsprestaties van de (petro)chemie naar een nog hoger niveau brengen. Jaarlijks wordt door middel van een voortgangsrapportage inzicht gegeven in de prestaties van de deelnemende BRZO- locaties en organisaties in Veiligheid Voorop. Deze voortgangsrapportage dient als bijdrage voor de rapportage van de Staat van de Veiligheid aan de Tweede kamer. De voortgangsrapportage maakt onder andere transparant wat de voortgang is van de prestaties.

Veiligheid Voorop richt zich op vier thema’s (pijlers) om de veiligheidscultuur- en prestaties binnen de BRZO-bedrijven verder te verbeteren:

 • Betrokken leiderschap Excellente veiligheidsbeheerssysteem (VBS)
 • De aangesloten branches bij Veiligheid Voorop waaronder de VNCI rapporteren jaarlijks over inspanningen op het gebied van deze pijlers
 • Regionale veiligheidsnetwerken & versterking competenties
 • Veiligheid in de keten​