Duurzaamheid

Binnen Duurzaamheid neemt het Responsible Care-programma een belangrijke plaats in. De nadruk binnen Nederland komt meer en meer te liggen op de bijdrage van de sector aan het verduurzamen van de maatschappij. Het programma blijft echter de basis voor het continue verbeteren van veiligheid, gezondheid en milieu in de sector op weg naar verduurzaming.

Duurzaamheid en concurrentievermogen in balans

Het langetermijndoel van de chemiesector is concurrerend blijven. Verdergaande verduurzaming is daarmee onlosmakelijk verbonden. De sector ziet in dat zij niet alleen concurrerend moet blijven ondanks voortgaande verduurzaming, maar ook concurrerend kan blijven dankzij verduurzaming. Balans is daarbij het centrale gegeven.

Drie duurzame actielijnen

Het RC-programma is voor VNCI-leden de basis om invulling te geven aan duurzaam ondernemen. Het Streefbeeld voor de Nederlandse chemische sector in 2030 en de Routekaart 2050 geven weer dat de industrie en aangrenzende sectoren die met chemische producten werken, in 2030 een broeikasgasreductie van 49% hebben gerealiseerd ten opzichte van 2005. Andere belangrijke onderdelen zijn het efficiënt omspringen met grondstoffen, het benutten van biomassa (15% biobased) en het gebruik van afvalstoffen als grondstoffen (10% chemisch recycled).

De VNCI beschrijft drie actielijnen om invulling te geven aan een duurzame toekomst.

  1. Low carbon economy
  2. Minimale impact op mens en milieu
  3. Bijdrage aan welzijn en welvaart

Link duurzame actielijnen met UN Sustainable Development Goals

De afbeelding hieronder laat zien hoe de drie duurzame actielijnen (voorlopig) zijn verdeeld over de UN Sustainable Development Goals.

 

Best practices |

Naar overzicht