Rapportagerichtlijnen

De inhoud van dit rapport geeft vanuit het perspectief van de Nederlandse chemische industrie een samenvatting van de initiatieven en prestaties op het terrein van Responsible Care. Het rapport bevat kwalitatieve en kwantitatieve data. De gebruikte RC-data zijn voornamelijk onder VNCI-lidbedrijven verzameld in het kader van de jaarlijkse RC-rapportage, maar ook voor de landelijke rapportage van de overheid over de nalevings- en veiligheidsprestaties van alle BRZO-bedrijven, de Staat van Veiligheid. Wanneer data afkomstig zijn van leden van de VNCI wordt dit aangegeven.

Vergelijkbaarheid

De rapportage over de voortgang aan de hand van indicatoren berust op data die de VNCI van leden heeft verkregen. Inherent aan brancheverenigingen zoals de VNCI is dat het ledenbestand door de jaren heen aan verandering onderhevig is. De impact van deze mutaties op de RC-data is niet volledig geanalyseerd.

Rapportageproces en verificatie

Het RC-rapportageproces wordt, in lijn met de Responsible Care-filosofie, continu geactualiseerd en verbeterd. De RC-rapportage vindt elk jaar plaats. Alle bedrijfslocaties van de leden van de VNCI krijgen een gestandaardiseerde online vragenlijst toegestuurd gevolgd door een geautomatiseerde controle op de rapportages van elke afzonderlijke bedrijfslocatie.

Bij twijfel over de gerapporteerde data neemt de verantwoordelijke VNCI-beleidsmedewerker contact op met het betreffende lidbedrijf en wordt de mogelijkheid geboden de data te corrigeren. Als alle bedrijfslocaties hun rapportage hebben ingediend, vindt analyse op de complete dataset plaats. De VNCI heeft vertrouwen in de betrouwbaarheid van de gerapporteerde data op het niveau van de gehele sector. De gerapporteerde data zijn gecontroleerd door verschillende experts binnen de VNCI, elk in relatie tot hun expertisegebied. De inhoud van het rapport is ook door Responsible Care-experts van een aantal lidbedrijven (op informele wijze) beoordeeld. Desalniettemin kent de informatie een zekere mate van onbetrouwbaarheid die inherent is aan zowel de data op zichzelf als het feit dat definities en methodes mogelijk tussen leden kunnen verschillen.

Daarnaast kan de kwaliteit van de data uit de online vragenlijst variëren vanwege de beperkte reikwijdte van de controle door de VNCI. De VNCI controleert niet op de interne procedures van de lidbedrijven en op juistheid van brondocumenten en systemen die door hen zijn gehanteerd.