Veiligheid, Gezondheid & Milieu

Met Responsible Care committeren de leden van de VNCI zich om te streven naar continue verbetering van hun prestaties op het gebied van veiligheid, gezondheid, milieu, en security. We hebben als sector de ambitie om hierin te willen excelleren. De VNCI ondersteunt haar leden hierbij en organiseert jaarlijks een groot aantal acties, veelal samen met haar leden en andere stakeholders. Hierbij past ook dat de sector open en helder wil rapporteren over haar prestaties.

Duurzame veiligheid 2030

In samenwerking met de betrokken ministeries, overheidsdiensten en aangesloten branches zijn we in 2016 gestart met een meerjarenagenda op het gebied van veiligheid. Daaruit is het programma ‘Duurzame veiligheid 2030’ ontwikkeld. Hierin werken industrie, wetenschap en overheid samen aan het doel om de veiligheid in de (petro)chemische sector in 2030 significant te hebben verbeterd. Het programma bestaat uit vijf roadmaps:

Veiligheid Voorop 2018

Via 'Veiligheid Voorop' werkt de VNCI - samen met andere branches in de chemieketen - aan de veiligheidscultuur en veiligheidsprestaties van de (petro)chemie. Jaarlijks geven we in de voortgangsrapportage inzicht in de prestaties van de deelnemende BRZO- locaties en organisaties in Veiligheid Voorop. Deze dient als bijdrage voor de rapportage van de Staat van de Veiligheid aan de Tweede kamer. Zo maken we transparant wat de voortgang is van de prestaties.

Safety deals

In het kader van de ‘Subsidieregeling versterking omgevingsveiligheid BRZO-sector’ krijgen bedrijven de mogelijkheid om een zogenaamde Safety Deal in te dienen. De regeling ondersteunt initiatieven van samenwerkingsverbanden die bijdragen aan het veiliger maken van industriële activiteiten met gevaarlijke stoffen. De regeling dateert van 21 september 2016 en loopt door tot 2021. Bekijk hier voor een overzicht van de Safety Deals die Veiligheid Voorop-partners in de afgelopen periode in gang hebben gezet.

 

Best practices |

Naar overzicht