Emissies naar lucht

Bron: e-MJV (leden VNCI)

De NOx-emissie is in 2017 licht gedaald en blijft redelijk stabiel rond de 9300 ton. De ammoniak (NH3)-emissie is in 2017 eveneens licht gedaald. Deze emissie wordt door een zeer beperkt aantal bedrijven gedomineerd. De SO2-emissie is daarentegen iets gestegen. De NMVOS-emissie blijft stabiel rond de 4000 ton. De uitstoot van fijnstof (< 10 micrometer) is niet weergegeven maar ligt al een aantal jaar op een niveau van 900 tot 1100 ton. Een vergelijking met voorgaande jaren is moeilijk omdat er vanaf 2016 door de bedrijven in meer stofgroepen wordt gerapporteerd.

e-MJV

Inmiddels rapporteren vrijwel alle chemiebedrijven de emissies van hun productielocaties via het zogenaamde Elektronisch Milieu Jaarverslag (e-MJV). Indien de zogenaamde EPRTR drempels worden overschreden zorgt het ministerie van I&W ervoor dat deze informatie wordt doorgezet naar de Europese Unie. De VNCI maakt in het kader van haar Responsible Care programma ook gebruik van de in het e-MJV gerapporteerde emissies.